City to City Flights

Cebu - Fuzhou Cebu - Quanzhou Cebu - Seoul Kalibo - Fuzhou Manila - Amsterdam Manila - Fuzhou Manila - Quanzhou Manila - Vancouver Manila - Xiamen